ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ

pdf
เอกสาร 6.pdf
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
pdf
เอกสาร 7.pdf
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
pdf
รายงานผลการจักซื้ิอจัดจ้าง ITA64.pdf
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
รายงานเดือนมกราคม-เมษายน 2564.pdf
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม-เมษายน 2564
pdf
รายงานเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2563.pdf
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2563
^