กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ประกาศ คำสั่ง คสช. (เฉพาะการศึกษา)
- คำสั่ง 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- คำสั่ง 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ - คำสั่ง 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘
- คำสั่ง 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การศึกษา
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- พรบ.การศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2563
- พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
^