การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. หน้าที่และอำนาจ
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. ช่องถามการสอบถาม (Q&A)
9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)


การดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การบริหารเงินงบประมาณ
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จำนวน 10 ข้อ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยง
32. การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต
35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
^