Personnel

ศึกษาธิการจังหวัด

 • thumbnail

  นางวัชรกาญจน์ คงพูล

  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

รองศึกษาธิการจังหวัด

 • thumbnail

  นายทรงพล สมภาค

  รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 • thumbnail

  นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ

  รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย

  ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวภควรรณ ไชยอุดม

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวมีนา เศรษฐบุตร

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายภัทรพล มนึกคา

  รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นายกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี

  นิติกรชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทิพวาห์ หนองคู

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอลิศา ถิ่นเซโปน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวชุติมันต์ เปี่ยมไพบูลย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ

  นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • thumbnail

  นายสนิท เชื้อสอน

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • thumbnail

  นางกรวิภา สมงาม

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอำพันธ์ สายสิน

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางรมิดา สัตยากุล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุนิดา ปุณประวัติ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายศุภัทรชัย วรธรรมปัญญา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางอภิรนันท์ พลศักดิ์

  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นายศราวุฒิ เศรษฐบุตร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายรติกร ดอนประสิม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นายมงคล กำจร

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายสนั่น เมยท่าแค

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายสัจจา เจริญศรีเมือง

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางอุไรวรรณ โจมภาค

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายทิพากร ทีน้ำคำ

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายธีรภัทร์ ใยแสง

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายธานินทร์ แทนคำ

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายสายันต์ ดวงบัณฑิต

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสาวธัญญามาศ กอสุระ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางพวงรักษ์ ไชยวัฒน์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพชรมน ทองนิธิภัทร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววรญา ศรชัยญาติ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพัชรพงศ์ คำฤทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางวัทรา แท่นสละ

  ยักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวนงนภัส สวนหมาก

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ

 • thumbnail

  นายนนทน์ธวัฒน์ พิมพ์ชัย

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวธัญลักษณ์ แก้วเนตร

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญจิรา อิศรมงคลรักษ์

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายกิตติพจน์ สุจิตราวินิจกุล

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

^