Personnel

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ

  นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

^