Personnel

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางอภิรนันท์ พลศักดิ์

  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นายศราวุฒิ เศรษฐบุตร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายรติกร ดอนประสิม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

^