พระราชบัญญัติ

 
Download พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
Download พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
Download พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
Download พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
Download พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
Download พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
Download พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
Download พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
Download พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
Download พระราชบัญญัติจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
Download พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
Download พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
Download พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
Download พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
Download พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
Download พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
Download พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
Download พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
Download พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
Download พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
Download พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
Download พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
Download พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
Download พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
Download พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
^